JavaScript

基础入门

高级进阶

参考手册

实战案例

JavaScript copyWithin() 方法

2017-08-16 11:40:01 来源: 点击:站内收藏

复制数组的前面两个元素到后面两个元素上:

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.copyWithin(2, 0);

fruits 输出结果:

Banana,Orange,Banana,Orange

定义和用法

copyWithin() 方法用于从数组的指定位置拷贝元素到数组的另一个指定位置中。

浏览器支持

表格中的数字表示支持该方法的第一个浏览器版本号。
方法copyWithin() 45.0 12.0 32.0 9 32.0

语法

array.copyWithin(target, start, end)

参数

参数 描述
target 必需。复制到指定目标索引位置。
start 必需。元素复制的起始位置。
end 可选。停止复制的索引位置 (默认为 array.length)

技术细节

返回值: 数组
JavaScript 版本: ECMAScript 6

实例

复制数组的前面两个元素到第三和第四个位置上:

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango", "Kiwi", "Papaya"];
fruits.copyWithin(2, 0, 2);

输出结果:

Banana,Orange,Banana,Orange,Kiwi,Papaya
相关热词搜索:
评论正在载入